รายชื่อมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ

 กลับเมนูหลัก

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล วันสำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ปริญญา สาขาวิชา*
26 56125015009 นายกิตติ ประจักษ์รัตนกิจ 4 กรกฎาคม 2560 2250026/2560 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่น 6 (ปริญญาโท)
27 56125015012 นายสมควร แกล้วกสิกิจ 13 ธันวาคม 2560 2250001/2561 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่น 6 (ปริญญาโท)
28 56125015014 นางอภิญญา แก้วเทพ 5 กุมภาพันธ์ 2560 2250024/2560 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่น 6 (ปริญญาโท)
29 56125015027 นางสาวสุมนา ยิ้มช้อย 16 กรกฎาคม 2560 2250027/2560 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่น 6 (ปริญญาโท)
30 56125015033 เรืออากาศเอกธนชัย จิตต์จำนงค์ 31 พฤษภาคม 2560 2250025/2560 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่น 6 (ปริญญาโท)
31 56125015035 นายกริช เทียมสุวรรณ์ 7 พฤศจิกายน 2560 2250034/2560 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่น 6 (ปริญญาโท)
32 56125015037 นายณัฐติกร สังข์ธูป 3 พฤศจิกายน 2560 2250035/2560 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่น 6 (ปริญญาโท)
33 56125015038 นายธันวา บัวมี 1 ตุลาคม 2560 2250033/2560 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่น 6 (ปริญญาโท)
34 56131275009 นายถิรวัฒน์ คุ้มทอง 12 กรกฎาคม 2560 1150052/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 15 ห้อง 3 แผน ก+ข (ปริญญาโท)
35 56131275020 นางสาววรัญรักษ์ บุญนอก 19 กันยายน 2560 1150060/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 15 ห้อง 3 แผน ก+ข (ปริญญาโท)
36 56221277001 นายกวิศร์ โพธิพิทักษ์ 30 สิงหาคม 2560 1160001/2560 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 1 (ปริญญาเอก)
37 56221277012 นางสมาพร ลี้ภัยรัตน์ 12 กันยายน 2560 1160002/2560 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 1 (ปริญญาเอก)
38 56221277017 นางสาวสุรีรัตน์ โตเขียว 17 พฤศจิกายน 2560 1160003/2560 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 1 (ปริญญาเอก)
39 57121225006 นายเกียรติชัย เพ็ญวิจิตร 6 ธันวาคม 2560 1750001/2561 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่น 4 (ปริญญาโท)
40 57121225007 นางสาวเบญจวรรณ สงกาที 7 สิงหาคม 2560 1750003/2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่น 4 (ปริญญาโท)
41 57121225015 นางสิริมา มิ่งเมือง 6 สิงหาคม 2560 1750004/2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่น 4 (ปริญญาโท)
42 57121255034 นางสาวกะสีลา ฤทธิ์บำรุง 14 กันยายน 2560 1150062/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน รุ่น 16 ห้อง 2 (ปริญญาโท)
43 57121255037 นายชนะชัย โลหะการก 13 กันยายน 2560 1150063/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน รุ่น 16 ห้อง 2 (ปริญญาโท)
44 57121255047 นางสาววราภรณ์ อิ่นแก้ว 2 ตุลาคม 2560 1150071/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน รุ่น 16 ห้อง 2 (ปริญญาโท)
45 57121255048 นางสาวศนิษา ฤทธิ์บำรุง 14 กันยายน 2560 1150064/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน รุ่น 16 ห้อง 2 (ปริญญาโท)
46 57121275003 นายณฐพร หลากสุขถม 6 กันยายน 2560 1150061/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 16 ห้อง 1 แผน ก. (ปริญญาโท)
47 57121275032 ว่าที่ร้อยตรีกิตติภูมิ สมศรี 19 มีนาคม 2560 1150034/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 16 ห้อง 2 แผน ก. (ปริญญาโท)
48 57121275039 นางสาวณัทญาทิพย์ สหัสสรังสี 30 มิถุนายน 2560 1150053/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 16 ห้อง 2 แผน ก. (ปริญญาโท)
49 57121275070 นายวรพงษ์ ประเสริฐศรี 6 ตุลาคม 2560 1150072/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 16 ห้อง 3 แผน ก.+ แผน ข.(ปริญญาโท)
50 57121275072 นายเขตรัตน์ ม่วงสุข 6 ธันวาคม 2560 1150001/2561 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 16 ห้อง 2 แผน ก. (ปริญญาโท)

1 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 2/4 หน้าถัดไป > 3 -> 1 2 3 4
 กลับเมนูหลัก