รายชื่อมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ

 กลับเมนูหลัก

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล วันสำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ปริญญา สาขาวิชา*
51 57121277011 นางมาลัย วงศ์ฤทัยวัฒนา 9 ธันวาคม 2560 1160001/2561 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 2 (ปริญญาเอก)
52 57123015001 นางสาวขวัญทิพย์ วิทยารัตน์ 26 ตุลาคม 2560 1750006/2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการเกษตร รุ่น 5 (ปริญญาโท)
53 57125015006 ร้อยตำรวจเอกปรีดี กิตติวัฒนากูล 21 กันยายน 2560 2250029/2560 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่น 7 (ปริญญาโท)
54 57125015007 นายอดิศักดิ์ แพบัว 21 กันยายน 2560 2250032/2560 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่น 7 (ปริญญาโท)
55 57125015017 นางสาวทรรศวรรณ ขาวพราย 21 กันยายน 2560 2250030/2560 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่น 7 (ปริญญาโท)
56 57125015019 นายวิษณุ เทพสินธพ 2 พฤศจิกายน 2560 2250036/2560 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่น 7 (ปริญญาโท)
57 57125015026 นางสาวพัชรินทร์ คีรีเมฆ 21 กันยายน 2560 2250031/2560 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่น 7 (ปริญญาโท)
58 57131275010 นายภัทรกร มิ่งขวัญ 22 มีนาคม 2560 1150035/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 16 ห้อง 3 แผน ก.+ แผน ข.(ปริญญาโท)
59 58121275001 นางกัลญาภรณ์ จำปานาค 26 มีนาคม 2560 1150036/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 1 (ปริญญาโท)
60 58121275002 นายเกรียงศักดิ์ โชติวิชาศิริกุล 11 เมษายน 2560 1150045/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 1 (ปริญญาโท)
61 58121275006 นายนิรุต กลีบจันทร์ 26 มีนาคม 2560 1150037/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 1 (ปริญญาโท)
62 58121275010 นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา 29 กันยายน 2560 1150073/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 1 (ปริญญาโท)
63 58121275012 นางสายชล วัฒนเกษกรณ์ 21 สิงหาคม 2560 1150055/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 1 (ปริญญาโท)
64 58121275015 นางสาวสุดารัตน์ กุมขุนทด 26 มีนาคม 2560 1150038/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 1 (ปริญญาโท)
65 58121275016 นางสุรีรัตน์ โชติวิชาศิริกุล 11 เมษายน 2560 1150046/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 1 (ปริญญาโท)
66 58121275017 นางสุวดี เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา 29 กันยายน 2560 1150074/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 1 (ปริญญาโท)
67 58121275018 นางสุวรรณา เครือษา 26 มีนาคม 2560 1150039/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 1 (ปริญญาโท)
68 58121275019 นางอชิรญา อนันตรักษ์ 20 ธันวาคม 2560 1150002/2561 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 1 (ปริญญาโท)
69 58121275020 นายอภิเชษฐ์ บุญพยอม 6 ตุลาคม 2560 1150075/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 1 (ปริญญาโท)
70 58121275044 นางสาวอภิวันท์ จันทร์สอน 27 พฤศจิกายน 2560 1150003/2561 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 2 (ปริญญาโท)
71 58125015003 นางสาวสิริรัตน์ เทวัน 16 พฤศจิกายน 2560 2250037/2560 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่น 8 (ปริญญาโท)
72 58131275001 นางสาวกาญจณา โลทิม 18 มีนาคม 2560 1150040/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 1 (ปริญญาโท)
73 58131275003 นางชุติมา บุตรชม 27 พฤศจิกายน 2560 1150004/2561 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 1 (ปริญญาโท)
74 58131275005 นางธัญญาณ์ภัสร์ วัฒนศักดิ์ 24 มีนาคม 2560 1150041/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 1 (ปริญญาโท)
75 58131275006 นางสาวนิสา ยอดละออง 24 มีนาคม 2560 1150042/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 1 (ปริญญาโท)

2 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 3/4 หน้าถัดไป > 4 -> 1 2 3 4
 กลับเมนูหลัก