รายชื่อมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ

 กลับเมนูหลัก

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล วันสำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ปริญญา สาขาวิชา*
76 58131275007 นายบัญชา นาเกตุ 11 กันยายน 2560 1150065/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 3 (ปริญญาโท)
77 58131275008 นางบุญตา มหาสุชลน์ 18 มีนาคม 2560 1150043/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 1 (ปริญญาโท)
78 58131275009 นางสาวเสวลักษณ์ กลั่นธูป 18 มีนาคม 2560 1150044/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 1 (ปริญญาโท)
79 58131275010 นายอิศรา อยู่ยิ่ง 11 เมษายน 2560 1150047/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 1 (ปริญญาโท)
80 58131275020 นายอนุวัตร พูลเอี่ยม 22 พฤษภาคม 2560 1150049/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 3 (ปริญญาโท)
81 58131275031 นางสาวสุพี โสมโสภา 9 กันยายน 2560 1150066/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 3 (ปริญญาโท)
82 58131275032 นางสาวฤทัยรัตน์ สุกร 17 กันยายน 2560 1150067/2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา รุ่น 17 ห้อง 3 (ปริญญาโท)

3 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 4/4  -> 1 2 3 4
 กลับเมนูหลัก