สถิติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 แยกตามปริญญา

รหัส ปริญญา รวม ชาย หญิง
01 ครุศาสตรบัณฑิต 1509 448 1061
02 วิทยาศาสตรบัณฑิต 1023 296 727
03 ศิลปศาสตรบัณฑิต 1092 227 865
04 บริหารธุรกิจบัณฑิต 670 194 476
05 บัญชีบัณฑิต 585 60 525
06 นิติศาสตรบัณฑิต 146 58 88
07 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2 0 2
08 ศิลปบัณฑิต 157 109 48
09 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 70 61 1
10 นิเทศศาสตรบัณฑิต 170 79 91
11 รัฐศาสตรบัณฑิต 907 340 567
12 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 132 91 41
14 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 16 3 13
15 เทคโนโลยีบัณฑิต 98 83 15
16 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 65 8 57
รวม 6642 2065 4577