สถิติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 แยกตามคณะ
รหัส คณะ รวม ชาย หญิง
01 คณะครุศาสตร์ 1509 448 1061
02 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1938 614 1324
03 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1018 264 754
04 คณะวิทยาการจัดการ 1622 365 1257
05 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 555 374 181
รวม 6642 2065 4577