สถิติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญามหาบัณฑิต ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 แยกตามปริญญา

รหัส ปริญญา รวม ชาย หญิง
01 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 24 6 11
02 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 149 42 98
03 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 19 6 13
04 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 8 3 5
19 ริลปศาสตรมหาบัณฑิต 1 1
รวม 201 56 127