สถิติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 แยกตามอันดับเกียรตินิยมและคณะ
เกียรตินิยม รหัส คณะ รวม ชาย หญิง
1 01 คณะครุศาสตร์ 235 43 192
1 02 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 66 11 55
1 03 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 44 3 41
1 04 คณะวิทยาการจัดการ 50 8 42
1 05 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12 3 9
2 01 คณะครุศาสตร์ 271 55 216
2 02 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 121 22 99
2 03 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70 8 62
2 04 คณะวิทยาการจัดการ 113 12 101
2 05 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 4 5
01 คณะครุศาสตร์ 1003 350 653
02 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1751 581 1170
03 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 904 253 651
04 คณะวิทยาการจัดการ 1459 345 1114
05 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 534 367 167
รวม 6642 2065 4577