สถิติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 แยกตามอันดับเกียรตินิยมและปริญญา
เกียรตินิยม/ปริญญา รหัส สาขา รวม ชาย หญิง
1 01 ครุศาสตรบัณฑิต 235 43 192
1 02 วิทยาศาสตรบัณฑิต 40 3 37
1 03 ศิลปศาสตรบัณฑิต 43 7 36
1 04 บริหารธุรกิจบัณฑิต 16 3 13
1 05 บัญชีบัณฑิต 27 2 25
1 06 นิติศาสตรบัณฑิต 5 2 3
1 08 ศิลปบัณฑิต 6 2 4
1 10 นิเทศศาสตรบัณฑิต 6 2 4
1 11 รัฐศาสตรบัณฑิต 24 4 20
1 12 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 1
1 16 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 4 4
2 01 ครุศาสตรบัณฑิต 271 55 216
2 02 วิทยาศาสตรบัณฑิต 55 9 46
2 03 ศิลปศาสตรบัณฑิต 78 12 66
2 04 บริหารธุรกิจบัณฑิต 34 5 29
2 05 บัญชีบัณฑิต 59 2 57
2 06 นิติศาสตรบัณฑิต 7 2 5
2 08 ศิลปบัณฑิต 3 1 2
2 10 นิเทศศาสตรบัณฑิต 10 4 6
2 11 รัฐศาสตรบัณฑิต 48 9 39
2 12 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2 1 1
2 14 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 1 1
2 15 เทคโนโลยีบัณฑิต 2 1 1
2 16 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 14 14
01 ครุศาสตรบัณฑิต 1003 350 653
02 วิทยาศาสตรบัณฑิต 928 284 644
03 ศิลปศาสตรบัณฑิต 971 208 763
04 บริหารธุรกิจบัณฑิต 620 186 434
05 บัญชีบัณฑิต 499 56 443
06 นิติศาสตรบัณฑิต 134 54 80
07 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2 2
08 ศิลปบัณฑิต 148 106 42
09 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 70 69 1
10 นิเทศศาสตรบัณฑิต 154 73 81
11 รัฐศาสตรบัณฑิต 835 327 508
12 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 129 90 39
14 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 15 3 12
15 เทคโนโลยีบัณฑิต 96 82 14
16 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 47 8 39
รวม 6642 2065 4577