สถิติผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 แยกตามประเภทนักศึกษา
ประเภทนักศึกษา รวม ชาย หญิง
รปศ.กห. 1 1
ภาคปกติ 6196 1903 4293
ภาคกศ.บป. 445 162 283
รวม 6642 2065 4577