ระบบขอลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา

  • การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา  การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ใบคำร้องขอเพิ่มรายวิชา ได้รับการลงนามอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาได้นำใบคำร้องขอเพิ่มรายวิชามาส่งให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ (หลักสูตร) - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • การถอนรายวิชาลงทะเบียน  การถอนรายวิชาลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ใบคำร้องขอถอนรายวิชา ได้รับการลงนามอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาได้นำใบคำร้องขอถอนรายวิชามาส่งให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล (ทะเบียน) - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  นักศึกษาจะเป็นต้องปรึกษาอาจารยืผู้สอนในรายวิชานั้นๆ จากนั้นจึงจะมาขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ และคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ใบคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ ได้รับการลงนามอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน และทางมหาวิทยาลัยอนุญาตให้เปิดหมู่เรียนพิเศษ จากนั้นนักศึกษาได้นำใบคำร้องขอเปิดหมุ่เรียนพิเศษมาส่งให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ (หลักสูตร) - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เพื่อประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบรองรับการใช้งานด้วย Browser
Google Chrome หรือ Firefox เท่านั้น

ใช้รหัสผ่านเดียวกับระบบงานนักศึกษา
ที่ออกให้โดยสำนักวิทยบริการฯ