คำชี้แจง

  • นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลลงในระบบให้ครบถ้วน และถูกต้องตามความเป็นจริงเท่านั้น
  • เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มรายงานตัวมายื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัว
  • เลขประจำตัวผู้สมัคร คือ รหัสที่อยู่บัตรประจำตัวผู้สมัคร ที่นักศึกษาได้จากการสมัครเรียน
  • เลขประจำตัวประชาชน คือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรอกที่ฟอร์มโดยไม่ต้องเว้นวรรค หรือใส่อักขระต่างๆ
  • หากพบปัญหา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล โทร. 056-219100 ต่อ 1204, 1206 หรือ 1207 ในเวลาราชการ 09.00-16.00 น.
  • นอกเวลาทำการ ติดต่อผ่าน Facebook สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรุณาเลือกใช้ Browser Google Chrome หรือ Firefox ในการใช้งาน
กรณีดาวน์โหลด ให้ใช้ Adobe Reader หรือ Adobe Acorbat Reader ในการอ่านไฟล์ PDF ดาวน์โหลด
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
The Office of Academic Promotion and Registration
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์