การศึกษาข้อมูลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent of Student : FTES) มีความสำคัญต่อมหาวิทยาลัย เนื่องจากจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาถือเป็นหน่วยมาตรฐานที่ผ่านการประมวลผลตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ การวิเคราะห์งบประมาณตามหัวนักศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการวางแผนและการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนักศึกษาจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาของสาขาวิชาในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ภาระสอนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา
  3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์อัตรากำลังของอาจารย์ให้สอดคล้องกับภาระงาน

คู่มือการใช้งาน : ดาวน์โหลดที่นี่

เข้าสู่ระบบ