ระบบงานส่งผลการเรียน

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการศึกษา
บันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตใหม่ (สนส.01) 
บันทึกข้อความขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน (สนส.02) 
สถิติจำนวนอาจารย์ที่ส่งผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ต
 คู่มือการใช้งาน Version 6.0 ท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
 คู่มือการส่งออกข้อมูลไป MS Excelท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
 คู่มือการนำเข้าข้อมูลจาก MS Excelท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
เพื่อการใช้งานระบบที่มีประสิทธิภาพ กรุณาใช้งานระบบด้วย Browser
Google Chrome หรือ FireFox เท่านั้น

ระบบงานตรวจสอบผลการเรียน

 ระบบตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษา สำหรับให้เจ้าหน้าที่ประจำคณะตรวจสอบการส่งผลการเรียนนักศึกษาจากอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการตรวจสอบ