ระบบงานส่งผลการเรียน

หมายเหตุ
            เนื่องจากทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปรับปรุงการเข้าสู่ระบบส่งผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต และการตรวจสอบข้อมูลสำหรับอาจารย์ โดยใช้ Account ใช้ Network และ Wireless Network ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ออกให้โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
            หากอาจารย์ท่านใดไม่มี Account ใช้งาน Network และ Wireless ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ให้ดำเนินการขอ Account ใช้งานได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาแจ้งข้อมูลให้กับกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

เข้าสู่ระบบ

ใช้ Account ชุดเดียวกับ Account ใช้งาน Network และ Wireless Network มหาวิทยาลัย
กรุณาระบุชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้ถูกต้อง
เพื่อการใช้งานระบบที่มีประสิทธิภาพ กรุณาใช้งานระบบด้วย Browser
Google Chrome หรือ FireFox เท่านั้น