รับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่น 39 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ * ขอความกรุณาให้ผู้สมัครอ่านเอกสารที่มีให้ดาวน์โหลดให้ละเอียด


1.  ประกาศ ปิดสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (เทียบโอน)  [ ดาวน์โหลดเอกสาร]  
2.  ประกาศ รับสมัคร หลักสูตร/สาขาวิชา/แขนงวิชาเพิ่มเติม  [ ดาวน์โหลดเอกสาร]  
3.  ประกาศ สอบปฏิบัติ (เพิ่มเติม) สำหรับสาขาดนตรี  [ ดาวน์โหลดเอกสาร]  

รายละเอียดและขั้นตอนการรับสมัคร


รับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่น 39 ปีการศึกษา 2560
** เริ่มรับสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2560 **สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โทร.056-219100 ต่อ 1204, 1206