เนื่องจากข้อมูลรายวิชามีจำนวนมาก การนำข้อมูลใส่ฐานข้อมูลจึงไม่สามารถทำได้ครบถ้วน ซึ่งปัจจุบันรายวิชาที่เพิ่มคำอธิบายรายวิชาได้แก่ปี 2543, 2549 และ 2554 และทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกำลังดำเนินการเพิ่มคำอธิบายรายวิชาลงฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ขออภัยในความไม่สะดวก

            หากข้อมูลรายวิชาที่ผู้ใช้บริการค้นหาไม่พบ หรือไม่มีคำอธิบายรายวิชา ผู้ใช้บริการสามารถมาขอข้อมูลได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ และแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบว่าต้องการให้เพิ่มรายวิชาหรือคำอธิบายรายวิชาดังกล่าวลงในฐานข้อมูล เพื่อสะดวกต่อการค้นหาในภายภาคหน้า

คำอธิบายรายวิชาของสถาบันที่ต้องการเทียบโอน

คำอธิบายรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์