คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
58
5800197
2000105
ชีวิตกับดนตรี
Life and Music
2(2-0-4)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรีไทย และดนตรีสากล คีตลักษณ์และคีตกวีที่สำคัญ การวิเคราะห์เกี่ยวกับการฟังและการศึกษาดนตรี ฝึกทักษะการฟังดนตรี ศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับวรรณกรรมทางดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับชีวิตของมนุษย์
Fundamental knowledge of Thai and occidental music elements including important forms and composers. Practicing listening skills, analyzing and critiquing music literature, relationship between music and life.