คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
58
5800202
2000123
วิถีโลกและวิถีไทย
Global and Thai Ways of Living
3(3-0-6)
พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของสังคมโลกยุคใหม่ การจัดระเบียบโลก การรวมกลุ่มความสัมพันธ์และการสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน ปัญหาสังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของสังคมโลกยุคใหม่ พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย ลักษณะพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
Modern world society related to social, economic, and political development. Specific topics including world order, relationship integration, and cooperation with ASEAN countries.Social, political, economic, and cultural problems in modern world.Development of Thailand in economic, social, and political aspects. Basic features of Thai society,culture, tradition, localwisdom,sufficiency economy philosophy,raising social awareness,and taking pride in Thainess.