คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
58
5800203
2000124
ชีวิตในโลกสมัยใหม่
Life in Modern World
3(3-0-6)
ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสังคมโลกอันส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ แนวทางการใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงรวมทั้งภัยต่างๆ จากคน สังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต
Important changes in global society affecting the lifestyles of people in various aspects including economy, society, culture, politics, science, technology, and other aspects, ways for adapting to changes including caused by humans, society, and environment at present and future disasters.