คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
58
5800204
2000131
ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน
Citizenship and Laws for Daily Life
3(3-0-6)
แนวคิดและหลักการพื้นฐานของความเป็นพลเมือง จิตสำนึก สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ จิตอาสา สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน การ ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริต กฎหมายชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา กฎหมายเพ่งและกฎหมายพาณิชย์
Concept of citizenship, consciousness, rights, responsibilities, public mindedness, participation and, roles of Thai citizens.Human rights and community rights, protection of public interest. Conflicts of interest and corruption prevention.Knowledge of laws used in daily life in connection with Constitutional Law, AdministrativeLaw, Criminal Law, and Civil and Commercial Code.