คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
58
5800360
2210101
การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
Development of Thai Language Skills
3(3-0-6)
หลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย ในด้านการใช้คำ การผูกประโยค การใช้สำนวนโวหาร ระดับของภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การฟังและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การจับประเด็น การย่อความ สรุปความ การตีความ การทำแผนภาพมโนทัศน์ การเขียนโครงเรื่อง การเขียนย่อหน้า การเขียนขยายความ การวิเคราะห์ วิจารณ์และวิพากษ์ ศิลปะการนำเสนอ
Principles of Thai language: word usage, sentence structure, idioms, formal and informal language. Critical reading and listening, main idea identification, summarization, synopsis, interpretation, mind mapping, outline writing, paragraph writing, passage expansion writing, analyzing, criticism, presentation techniques.