ระบบคำร้องออนไลน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University.

กง.03 - คำร้องขอถอนเงินคืน กรณีปิดสาขา หรือ ชำระเงินซ้ำซ้อน


ใช้สำหรับขอถอนเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา และค่าบัตรนักศึกษา กรณีสาขาวิชาไม่เปิดการเรียนการสอน เนื่องจากผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
สิ่งสำคัญที่ต้องส่งมาด้วย
  1. ใบเสร็จรับเงิน (สีเขียวที่ได้รับจากกลุ่มงานคลัง) จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรนักศึกษา หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ฉบับ
    โดยเป็นของนักศึกษาเท่านั้น พร้อมแนบรายการเคลื่อนไหว ณ วันที่ปัจจุบันแต่ไม่เกิน 6 เดือน และรับรองสำเนาถูกต้อง

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

The Office of Academic Promotion and Registration


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000


ติดต่อเรา

  อาคารสำนักงานผู้อำนวยการ (อาคาร 14) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  regis@nsru.ac.th

  056-219100 ต่อ 1200, 1204, 1206 หรือ 1208

  097-924-5217


About this site

APR

Powered by
Wisarut Phattanaphong
The Office of Academic Promotion and Registration (APR)


2018 NSRU, All Rights Reserved.