รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะครุศาสตร์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


จำนวนรับสมัคร

  • 60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบข้อเขียน
  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1 ครูสอนในระดับการศึกษาปฐมวัยทั้งภาครัฐบาล เอกชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2 นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
4 พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน(ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก)
5 ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.ธีราพร กุลนานันท์
  • ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์
  • ผศ.อนงค์นารถ ยิ้มช้าง
  • อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
  • อาจารย์สุชานาฎ ไชยวรรณะ
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม