รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะครุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป


จำนวนรับสมัคร

  • 60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบข้อเขียน
  • มีสอบวิชาเอกเฉพาะ
  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.น้ำค้าง สุขเกษ
  • อ.วัชรศักดิ์ มาเกิด
  • ดร.ดุษฎี คำบุญเรือง
  • ผศ.วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์
  • อ.ดารารัตน์ ชัยพิลา
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend