รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะครุศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์


จำนวนรับสมัคร

  • 60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต หรือศิลป์คำนวณ GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบข้อเขียน
  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกสถานศึกษา
2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
4. พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ไอริน ชุ่มเมืองเย็น
  • อ.พรวิลัย ชาญกิจกรรณ์
  • อ.ปรัชญา เปี้ยจัน
  • ผศ.พรรณี เหมะสถล
  • ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend