รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


จำนวนรับสมัคร

  • 60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบข้อเขียน
  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
2. ล่าม นักแปล มัคคุเทศก์
3. พนักงานบริษัท เลขานุการ
4. พนักงานโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • อ.สวลีย์ บุตรประดิษฐ์
  • ผศ.นิพัทธา สังข์ยก
  • ผศ.เนรัญชลา จารุจิตร
  • อ.เวนุกา ตาลาน
  • ผศ.วันวิสาข์ พูลทอง
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม