รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย


จำนวนรับสมัคร

  • 60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบข้อเขียน
  • มีสอบวิชาเอกเฉพาะ
  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1.ผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
2.ผู้สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3.บุคลากรทางการศึกษาและนักวิชาการศึกษา
4.อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์
5.เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • อ.สุชาดา ตั้งศิรินทร์
  • อ.นวพร คำเมือง
  • อ.ภัทรลักษณ์ ชินประภาพ
  • ผศ.ณัฐวุฒิ เชื้อชวด
  • อาจารย์วไลกรณ์ แก้วคำ
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม