รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะครุศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศึกษา


จำนวนรับสมัคร

  • 60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบข้อเขียน
  • มีสอบวิชาเอกเฉพาะ
  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา มีดังนี้
1.ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ และอาเซียนศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน และบุคลากรทางการศึกษา
2.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
3.นักพัฒนาสังคม
4.นักสังคมสงเคราะห์
5.นักวิชาการสถาบันหน่วยงานทางการศึกษา
6.นักวิชาการสำนักงานพุทธศาสนา
7.นักวิชาการองค์การบริหารส่วนตำบล
8.นักวิชาการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี
  • ผศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร
  • ผศ.ภิรญา โพธิพิทักษ์
  • อ.ทองแดง สุกเหลือง
  • ผศ.ดร.อาภากร โพธิ์ดง
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม