รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะครุศาสตร์

สาขาวิชาพลศึกษา


จำนวนรับสมัคร

  • 60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบข้อเขียน
  • มีสอบปฏิบัติ

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ครูอาจารย์ในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
2. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน
3. เจ้าหน้าที่สถานที่ออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพทางกาย
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาชุมชน
5. นักวิชาการพลศึกษาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
6. นักวิชาการกีฬาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.สุชาติ จันทร์ดอกไม้
  • ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์
  • อ.ภูรี ณรงค์วานิช
  • อ.สุภกิจ วิริยะกิจ
  • อ.สุทธิกร แก้วทอง
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม