รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี)


จำนวนรับสมัคร

  • 60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบข้อเขียน
  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

- ครู อาจารย์ สอนวิชาดนตรีในสถานศึกษาทุกสังกัด
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัญและเอกชน
- ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
- ทำงานในหน่วยงานราชการ เช่น ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ ในหน่วยดุริยางค์ และหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดนตรี เช่น ศิลปิน นักดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
- ผู้ประกอบการอาชีพอิสระทางด้านธุรกิจดนตรี

ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม