รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม


จำนวนรับสมัคร

  • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. นักพัฒนาสังคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์กรภาคประชาชน องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ มูลนิธิกระจกเงา และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน
3. นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น สถาบันวิจัยทางสังคม รวมถึงสถาบันวิจัยในสถานบันการศึกษาต่าง ๆ บริษัท องค์กรภาคประชาชน
4. ครูผู้สอนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
5. ประกอบอาชีพอิสระ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • รศ.ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ
  • ผศ.ดร.วรภพ วงค์รอด
  • อ.หทัยชนก คะตะสมบูรณ์
  • ผศ.ดร.พรรณภัทร ใจเอื้อ
  • ผศ.ดร.สาวิตรี สอาดเทียน
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม