รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์


จำนวนรับสมัคร

 • 80 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1.ปลัดอำเภอ
2.ทหาร/ตำรวจ
3.ข้าราชการ (หลายตำแหน่ง)
4.นักปกครอง/นักปกครองท้องถิ่น
5.นักบริหารงานภาครัฐ/ภาคเอกชน
6.นักการเมือง

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • อ.สุบัณฑิต จันทร์สว่าง
 • อ.ธนันท์ธร โสภณดิลก
 • อ.กิตติพัฒน์ คงมะกล่ำ
 • อ.รตา อนุตตรังกูร
 • อ.นันทิยา สัตยวาที
 • อ.ดร.กาญจน์ชนิดาภา เมธีวรฉัตร
 • อ.พรรณอร วันทอง
 • ว่าที่ร้อยตรีเอกลักษณ์ นาคพ่วง
 • อ.อดุลเดช ถาวรชาติ
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

 • 081-797-7407, 081-953-9635, 081-324-2556, 084-420-3438