รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต


จำนวนรับสมัคร

  • 80 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. หน่วยงานราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นิติกร เจ้าพนักงานบังคับคดี นักวิชาการ ปลัดอําเภอ ตํารวจ ทหาร ราชการส่วนท้องถิ่น

2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ทนายความ บริษัทประกันภัย สํานักงานตรวจสอบบัญชี สถาบันการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

3. นักปกครองทั้งในระดับประเทศและส่วนท้องถิ่น

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์
  • อ.ฐิติชญาน์ คงชู
  • อ.ธันยพรรษ ปั้นนาค
  • ผศ.อรทัย อินต๊ะไชยวงศ์
  • ผศ.เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend