รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ


จำนวนรับสมัคร

  • คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบคัดเลือก

  • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ไชยา อู๋ชนะภัย
  • ผศ.กันยา จันทรวรชาต
  • อ.สุนันทา เทียมคำ
  • อ.วรรธนนันท์ ใจสะอาด
  • อ.ทองแดง สุกเหลือง
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม