รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร


จำนวนรับสมัคร

  • 25 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1.ผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษา
2. ศึกษานิเทศก์
3. นักวิชาการทางคณิตศาสตร์
4. นักวิชาการศึกษา
5. นักวิจัย
6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา
  • ผศ.พันธ์ระวี หมวดศรี
  • ผศ.ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา
  • ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์
  • ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

  • 056219100 ต่อ 2522