รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์


จำนวนรับสมัคร

  • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต หรือศิลป์คำนวณ ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

(1) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(3) นักวิชาการทางคณิตศาสตร์
(4) นักวิจัย นักสำรวจ
(5) นักสถิติ
(6) พนักงานธนาคาร
(7) นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชน
(8) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ดร.วันชัย ตาปัญโญ
  • ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย
  • ผศ.ชม ปานตา
  • ผศ.ว่าที่ รต.อภิเดช มงคลปัญญา
  • ดร.ภัทริณี คงชู
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม