รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี


จำนวนรับสมัคร

  • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. นักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. ตำรวจฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน
3. บุคลากรทางการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.ชลดา เดชาเกีรยติไกร ธีรการุณวงศ์
  • ดร.จีรพรรณ เทียนทอง
  • ดร.อภิชาติ บุญมาลัย
  • ดร.ชนิตา ขนันทอง
  • ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend