รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาชีววิทยา


จำนวนรับสมัคร

  • 25 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา สามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ดังนี้
8.1 นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
8.2 ผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
8.3 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
8.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) ในห้องปฏิบัติการและของสถานประกอบการ
8.5 บุคลากรทางการศึกษา
8.6 พนักงานขายหรือพนักงานบริษัทที่ต้องการความรู้ทางด้านชีววิทยา
8.7 ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านชีววิทยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.กันยา อนุกูลธนากร
  • รศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์
  • ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล
  • อาจารย์ปริญญารัตน์ จินโต
  • อ.ศิริวัฒณา ลาภหลาย
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend