รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


จำนวนรับสมัคร

  • 25 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า GPAX ไม่น้อยกว่า 1.80

การสอบคัดเลือก

  • ไม่มีการสอบคัดเลือก

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) นักระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System Developer)
3) นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer)
4) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (Information System Analyst and Designer)
5) นักพัฒนาเว็บไซต์ (Website Developer)
6) ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Web Master)
7) ผู้จัดการซอฟต์แวร์
8) ผู้จัดการโครงการระบบสารสนเทศ (Information System Project Manager)
9) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์
  • ผศ.ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล
  • อ.วรชนันท์ ชูทอง
  • อ.คณินณัฏฐ์ โชติพรสีมา
  • ผศ.ภัคจิรา ศิริโสม
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend