รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์


จำนวนรับสมัคร

  • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบข้อเขียน
  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ครูสอนวิชาฟิสิกส์ – วิทยาศาสตร์ ในทุกสังกัด
2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ
  • ผศ.ดร.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย
  • ผศ.ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์
  • อ.ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง
  • ดร.ปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์
  • อ.ณฐพร มีสวัสดิ์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend