รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


จำนวนรับสมัคร

  • 45 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพในสถานประกอบการ/ โรงงานอุตสาหกรรม
2. นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กรภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ/ เอกชนที่เกี่ยวข้อง
3. พนักงานตรวจความปลอดภัย นักวิชาการแรงงาน สังกัดหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน
4. ผู้ตรวจสอบด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม/ ผู้ชำนาญการ
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อได้รับการรับรองจากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • อ.สุเมต บุญสุด
  • อ.ละออง อุปมัย
  • ผศ.ณธิดา อินทร์แป้น
  • อ.ชนกานต์ สกุลแถว
  • อ.สุชา นุ่มเกลี้ยง
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend