รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเคมี (ค.บ. 4 ปี)


จำนวนรับสมัคร

  • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบข้อเขียน
  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ครูสอนวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ ในทุกสังกัด
2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐและเอกชน
4. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend