รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล


จำนวนรับสมัคร

  • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต หรือศิลป์คำนวณ ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. นักสถิติ
2. นักวิทยาการข้อมูล
3. นักวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูล
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านคลังข้อมูล
5. ผู้เชี่ยวชาญด้านคลังข้อมูล
6. ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
7. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถิติและคอมพิวเตอร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • อ.ยุภาวดี สำราญฤทธิ์
  • ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม
  • อ.วรพรรณ เจริญขำ
  • อ.ณัฐภัทร ศิริคง
  • ดร.ถิรภัทร มีสำราญ
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend