รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด


จำนวนรับสมัคร

  • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. นักวิจัยตลาด
2. นักวิเคราะห์ตลาด
3. บริหารงานขาย
4. เจ้าของกิจการ
5. อาจารย์ผู้สอนทางด้านการตลาด
6. ที่ปรึกษาด้านการตลาด

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • อ.ดร.ธิติยา ทองเกิน
  • อ.ศิริพร อินโห้
  • อ.นราธิป ภักดีจันทร์
  • อ.นันทภัค ธนาอภินนท์
  • อ.แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend