รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


จำนวนรับสมัคร

  • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. นักวิเคราะห์ด้านคอมพิวเตอร์ หลักทรัพย์และการลงทุน
2. นักออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ
3. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
4. โปรแกรมเมอร์
5. ผู้จัดการสารสนเทศ
6. เว็บมาสเตอร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • อ.จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์
  • อ.อธิกัญญ์ แพรต่วน
  • อ.อภิรยา ชานันโท
  • ผศ.ลฎาภา แผนสุวรรณ์
  • อ.สุเมธ พิลึก
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend