รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ. 4 ปี) เทียบโอน


จำนวนรับสมัคร

  • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปวส. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. นักวิจัยตลาด
2. นักวิเคราะห์ตลาด
3. บริหารงานขาย
4. เจ้าของกิจการ
5. อาจารย์ผู้สอนทางด้านการตลาด
6. ที่ปรึกษาด้านการตลาด

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • อ.ดร.ธิติยา ทองเกิน
  • อ.ศิริพร อินโห้
  • อ.นราธิป ภักดีจันทร์
  • อ.นันทภัค ธนาอภินนท์
  • อ.แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend