รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาบัญชี (บช.บ. 4 ปี) เทียบโอน


จำนวนรับสมัคร

  • 40 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปวส. หรือเทียบเท่าสาขาบัญชี ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. นักบัญชีต้นทุน
2. ผู้เชี่ยวชาญภาษี
3. การจัดทำบัญชี วางแผนบัญชี
4. นักวิชาการบัญชีและการเงิน
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี
6. พนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
7. นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์และการลงทุน
8. พนักงานธนาคารหรือพนักงานสถาบันการเงินต่าง ๆ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.มยุรี บุญโต
  • ผศ.ดร.วริศรา เหล่าบำรุง
  • ผศ.เพชรอำไพ สุขารมณ์
  • อ.ปราณี เนรมิตร
  • อ.ดร.ศศิประภา สมัครเขตการพล
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend