รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบัณฑิต


จำนวนรับสมัคร

  • 40 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

  • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. เศรษฐกร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. นักวิเคราะห์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
3. พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ
4. อาจารย์ ครู นักวิจัย หรือนักวิชาการ
5. ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการข่าวสายเศรษฐกิจ
6. ที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจอื่น ๆ
7. นักการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ที่สามารถวิเคราะห์และวางแผนนโยบายต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจและสังคม
8. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • อ.ชุณษิตา นาคภพ
  • อ.วราวุธ วัชรสรณ์
  • ผศ.นาตยา แพ่งศรีสาร
  • รศ.ดร.พัชราภา สิงห์ธนสาร
  • ผศ.วิไลลักษณา สร้อยคีรี
  • อ.นันทพร ไม้ทองดี
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Application LINE

Add friend