รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช


จำนวนรับสมัคร

 • 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1 ผู้ประกอบการการเกษตรก้าวหน้า (Smart Farmer)
2 อาจารย์/นักวิชาการเกษตร พืชศาสตร์ ภาครัฐ
3 อาจารย์/นักวิชาการเกษตร พืชศาสตร์ ภาคเอกชน
4 นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ
5 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายภาคเอกชน
6 นักธุรกิจ/ที่ปรึกษาด้านการเกษตร
7 บุคลากรทางการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.ธันวา ไวยบท
 • ผศ.จามรี เครือหงษ์
 • ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล
 • อ.สุรภี ประชุมพล
 • ผศ.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
 • ผศ.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
 • ผศ.นพดล ชุ่มอินทร์
 • อ.ดร.สุกัญญา สุจริยา
 • ผศ.ชนณภัส หัตถกรรม
 • รศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

เว็บไซต์สาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

Facebook

Application LINE

Add friend

สอบถามเพิ่มเติม

 • 0896400529 ผศ.ดร.ศรัณยา 0897116988 ดร.สุกัญญา 0625953252 อ.นพดล 0840542017 ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์