รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


จำนวนรับสมัคร

 • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

1. ผู้ประกอบการการเกษตรด้านประมง ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. นักวิชาการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. นักวิชาการประมง นักส่งเสริมประมง นักส่งเสริมการขาย ภาคเอกชน
4. นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ
5. ครู อาจารย์ สอนทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6. หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ได้แก่ อบต. ธกส ประปา นักพัฒนาชุมชน นักจัดการทั่วไป เป็นต้น

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ผศ.ธันวา ไวยบท
 • ผศ.จามรี เครือหงษ์
 • ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล
 • อ.สุรภี ประชุมพล
 • ผศ.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
 • ผศ.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
 • อ.นพดล ชุ่มอินทร์
 • อ.สุกัญญา สุจริยา
 • อ.ชนณภัส หัตถกรรม
 • รศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม

Facebook

Application LINE

Add friend